1-عددهای صحیح و گویا

 -         یادآوری عددهای صحیح

 -         معرفی عددهای گویا

 -         جمع و تفریق عددهای گویا

 -         ضرب و تقسیم عددهای گویا

 2- هندسه و استدلال

 -         یادآوری هم نهشتی مثلث‌ها

 -         رسم و هم نهشتی مثلث قائم الزاویه

 -         زاویه خارجی

 -         رابطة فیثاغورس

 3- حساب عددهای طبیعی

 -         یادآوری عددهای اول

 -         روش غربال

 4- بُردار و مختصات

  -         جمع بردارها

 -         ضرب عدد در بُردار

 -         بُردارهای واحد مختصات

-         مختصات و تبدیلات هندسی

  5 - توازی و ترسیم‌های هندسی

 -         مثلث و اجزای آن

  -         ترسیم‌های هندسی

  -         اصول توازی

  -         خط‌های موازی و مورب

  6- جبر و معادله

  -          ساده‌کردن عبارت‌های جبری

 -          پیدا کردن تعداد؟؟؟؟ یک عبارت

  -          فاکتورگیری

  -          معادله

 7- چهارضلعی‌ها

  -          انواع چهارضلعی‌ها

  -          خاصیت‌های چهارضلعی‌ها

 -          رسم چهارضلعی‌ها

  8- توان و جذر

  -          تقسیم با پایه یا توان ساده

  -          یک پایه و چند توان

  -          جذر تقریبی

  -          جذر حاصلضرب و حاصل تقسیم

  9- دایره و زاویه

  -          تعریف دایره

  -          زاویه مرکزی

 -          زاویه مخاطی

 10- آمار و احتمال

  -          دسته‌بندی داده‌ها

 -          میانگین داده‌ها

 -          مفهوم احتمال و پیشامد